OR

OR

Een ouderraad bestaat uit ouders of verzorgers van leerlingen. Het voornaamste doel van een ouderraad is het bevorderen van de goede relatie tussen de school en de ouders.

Wat is een ouderraad?
De ouderraad van de Widerode bestaat uit tien personen, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Als er vacatures zijn, stelt de ouderraad nieuwe leden voor. Men wordt lid voor een periode van drie jaar en kan daarna voor eenzelfde periode herkozen worden.

Samenstelling van de ouderraad

Via orwiderode@varietas.nl kunt u contact opnemen met de ouderraad. Schroom niet uw vragen te stellen, opmerkingen te maken, klachten te melden of suggesties te geven!

Namens het team zitten normaliter meester Peter Baars (directeur) en juf Berdien bij de ouderraadsvergaderingen.

Wat doet de ouderraad?
De ouderraad fungeert als spreekbuis tussen ouders en leerkrachten. De leden zijn zeer betrokken bij de school. Zij stellen het dan ook op prijs door de ouders geïnformeerd te worden over wat er speelt bij de kinderen en de ouders.

Hiernaast organiseert de ouderraad samen met de leerkrachten diverse “niet schoolse” activiteiten. Hiertoe behoren activiteiten als sinterklaasfeest, kerstviering, paasbrunch, fancy fair en laatste schooldag. Het gaat dus om activiteiten die niet direct betrekking hebben op de lesstof. Naast deze activiteiten ondersteunt de ouderraad het team bij zaken als de papiercontainer, het onderhoud van het schoolplein en de decoratie van de school.

De ouderraad beheert de financiën voor deze activiteiten en bepaalt daardoor mede de hoogte van de ouderbijdrage. Bepaalde activiteiten en/of aanschaf van materiaal wordt ook bekostigd uit de opbrengsten van oud papier, oud ijzer en fancy fair.

Hoe overlegt de ouderraad?
De ouderraad vergadert ongeveer één keer per maand. Van de vergaderingen worden notulen vastgelegd door de secretaris.

Aan het einde van het schooljaar maakt de ouderraad (de secretaris) een jaarverslag, waarin verantwoording wordt afgelegd aan de ouders.

Een overzicht van de begroting en werkelijke uitgaven van het afgelopen schooljaar, als ook de begroting van het komende schooljaar (gemaakt door de penningmeester) zijn hierin opgenomen.

De goede contacten tussen ouders, ouderraad, medezeggenschapsraad en team is van groot belang voor het optimaal functioneren van de school als geheel. Er worden dan ook diverse manieren gebruikt om deze contacten te onderhouden en te verstevigen.

Onder anderen door:

-de activiteitenkalender
-de dagelijkse contacten
-de tweewekelijkse nieuwsbrief
-informatieoverdracht via website
-organiseren van informatieavonden
-onderling overleg tussen OR, MR en leerkrachten
In geval van problemen, klachten, ideeën of tips betreffende onze school kunt u zich dus altijd wenden tot de ouderraad om samen met het team tot een oplossing te komen.