MR

MR

De medezeggenschapsraad is het orgaan waar ouders en leerkrachten meebeslissen over het beleid van de school. Op deze pagina vindt u informatie over de samenstelling, de vergaderingen en de bevoegdheden van de MR.

Vergaderdata MR

De MR komt éénmaal per twee maanden bijeen. Bij voorkeur in de week voorafgaand aan de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van stichting Varietas). Tijdens iedere vergadering wordt het tijdstip van de volgende vergadering vastgesteld door de MR.

Agenda en notulen MR

De agenda en notulen van de MR-vergadering zijn openbaar en kunnen worden opgevraagd bij een van de MR-leden. Uitgezonderd de stukken die nog in de ontwerpfase zitten of die betrekking hebben op personen.

Samenstelling

Sebastiaan Leeftink, ouder, voorzitter

Ellen Kamp, ouder, secretaris

Marlou van Beurden, ouder, lid

Rik Wiegink, leerkracht, lid

Hin Fan Mok, leerkracht, lid

Manon van den Berg, leerkracht, lid

U kunt altijd contact met ons opnemen via mailadres mr.widerode@varietas.nl