Werken in de groep

Werken in de groep

Op de Widerode proberen we een goed evenwicht te vinden in het aanleren van kennis, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden voor nu en in de toekomst. De vakken rekenen en vooral taal en lezen vormen de kern van ons onderwijs.

Het jonge kind
Met de invoering van de leerplicht vanaf 5 jaar is er veel veranderd in het onderwijs aan jonge kinderen. Er wordt veel meer planmatig gewerkt. Kinderen worden nauwgezet in hun ontwikkeling gevolgd, zodat aan leerproblemen van welke aard dan ook in een vroeg stadium aandacht kan worden geschonken.
In de groepen 1 en 2 wordt er gewerkt met een planbord (Digikeuzebord). Hierop kunnen kinderen zien welke werkjes ze kunnen kiezen, wat de moetwerkjes zijn en of er in een bepaalde hoek nog plaats is. Elke morgen en middag is er een werkles waarin kinderen gelegenheid krijgen om zelf hun moetwerkje te plannen en daarnaast is er ruimte voor zelf te kiezen werkjes uit de kast.
Wat voor jonge kinderen een “spelletje uit de kast” is, is vanuit de didactiek: leren omgaan met ontwikkelingsmateriaal. Zo leren zij bijvoorbeeld sorteren op kleur en vorm of krijgen zij inzicht in hoeveelheden. Tijdens “gezelschapsspelletjes” leren de kinderen op hun beurt te wachten, omgaan met winnen en verliezen (sociale aspect), spelregels toepassen (geheugen) en tellen (voorbereidend rekenen). Tijdens rollenspel in de huishoek ontwikkelen zij hun fantasie, hun taal en oriënteren zij zich op de wereld om hen heen.

Groep 3 t/m 8
Vanaf groep 3 werken we op een andere manier met kinderen. Ook de inrichting van de lokalen is anders. In de bijgevoegde lessentabel wordt globaal weergegeven hoeveel tijd we per week aan de verschillende vakken besteden. Het gaat hier om gemiddelden die enigszins per leerjaar kunnen verschillen. We gaan uit van een lessentabel van 26 uur per week voor de bovenbouw, voor de onderbouw is dit 24 uur. U ziet dat de nadruk valt op taal/lezen en rekenen. Daar zijn de kinderen de helft van de week mee bezig.