Speerpunten

Speerpunten

Ouder-kindgesprekken / kindgesprekken
We willen door het voeren van ouder-kindgesprekken en kindgesprekken onze kinderen meer eigenaar laten zijn van hun ontwikkelproces. Ook de betrokkenheid van ouders en kinderen wordt door het voeren van deze vorm van gesprekken vergroot.

Onderzoekend en ontwerpend leren
Samenwerkend leren is een onderdeel van onderzoekend en ontwerpend leren. Door het toepassen van coöperatieve werkvormen krijgt dit onderdeel het komende jaar aandacht. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de onderzoeksvaardigheden, die onze leerkrachten hebben, ook overgebracht worden op de kinderen. Het is de bedoeling dat in de lessen meer een beroep wordt gedaan op nieuwsgierigheid en de onderzoekende houding van de kinderen wordt gestimuleerd.

Sociale veiligheid
Sociale veiligheid/sociaal-emotioneel leren via o.a. de methode Kwink. Als ouder wilt u graag weten wat uw kind op school doet. Ook als het gaat om alles wat uw kind leert op het gebied van sociale- en emotionele vaardigheden. De meeste scholen hebben daar een methode voor. Kwink is zo’n methode. Kwink is volledig online lesmateriaal en bedoeld voor de hele school.

Met behulp van Kwink leert uw kind belangrijke lessen voor het leven. Het oefent hiermee zijn sociaal-emotionele vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep van belang. Een groep waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en waarin pesten niet voorkomt. Ga hier naar de website van Kwink

Meer- en hoogbegaafdenbeleid
Er is veel expertise op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid in de school. Al jaren werken we vanaf de kleuters met een plusgroep (projectgroep). Om nog beter deze  kinderen te signaleren en te begeleiden is meer- en hoogbegaafdenbeleid nodig.

Pedagogisch klimaat
De positieve elementen van ”In je Sas met de klas” inzetten. Hierdoor ontstaat er een doorgaande lijn in de gedragsverwachtingen en in leerkrachtgedrag.

Zelfsturend leren
We vinden zelfsturend leren belangrijk. Onderzoek van onze Lio-student heeft aangetoond hoe wij zelfsturend leren kunnen beïnvloeden.